Manipuri dance by Bimbavati Devi Radha Roop Varnan

Ravi Shankar and Anoushka Shankar, Live in Birmingham 1997