Anoushka Shankar plays Pancham Se Gara

Ravi Shankar sitar and