Ravi Shankar and Anoushka Shankar, Live in Birmingham 1997